روابط فرهنگی ایران و تاجیکستان

مشترکات فرهنگی به عنوان اساسی ترین زمینه تحکیم پیوندها میان مردم دو کشور ایران و تاجیکستان محسوب می شود.ریشه های تارخی یکسان، زبان مشترک و دین واحد در کنار تشابه سنت ها، آیین ها و باورهای اجتماعی ملی و محلی، شرایط بی بدیلی را برای توسعه پیش از پیش مناسبات فرهنگی میان دو کشور فراهم آورده است.رسوم و سنت های ایرانی- اسلامی در جای جای زندگی مردم خود را می نمایاند. عید نوروز و اعیاد مذهبی مانند عید فطر و عید قربان در تاجیکستان گرامی داشته می شود. لذا در تبیین روابط بین دو ملت ایران و تاجیکستان شاید بتوان گفت فرهنگ مشترک این دو کشور حکم بستری را دارد که سایر ابعاد و جوانب بر روی آن استقرار می یابد.بخشی از این بستر با توافقات حقوقی بین دو طرف در قالب موافقتنامه ها و یادداشت تفاهم در طول سال های گذشته ایجاد شده است که مهمترین آنها به شرح ذیل می باشد: 

ردیف

نوع سند - سال

محل امضا

خلاصه سند

1

یادداشت تفاهم همکاری های فرهنگی ، اقتصادی و علمی –69/8/29

دوشنبه

ادبیات و هنر –مبادله کارشناس هواشناسی و انرژی

2

توافقنامه همکاری های فرهنگی –70/9/11

دوشنبه

افتتاح فروشگاه دائمی کتاب ، مبادله هیات های فرهنگی ، هفته فیلم

3

یادداشت تفاهم همکاری های علمی، فرهنگی و هنری –71/4/9

تهران

مبادلات و توسعه همکاری های علمی، فرهنگی، هنری و میراث فرهنگی

4

تفاهمنامه همکاری های رادیو تلویزیونی –74/4/27

تهران

ساخت فیلم و برنامه ، ارسال و نصب ماهواره ، اعطای بورس به کارمندان و ...

5

موافقتنامه همکاری های فرهنگی –74/4/27

تهران

همکاری مشترک فرهنگی آموزشی، مبادله استاد و اعطای بورس مدارس علوم دینی

6

تفاهم نامه همکاری های فرهنگی، علمی و آموزشی –75/10/11

دوشنبه

تبادل استاد و دانشجو ، کمیسیون مشترک ارزیابی مدارک دانشگاهی ، بورس

7

یادداشت تفاهم همکاری های علمی آموزشی –90/2/22

دوشنبه

همکاری بین وزارت علوم و معارف ، تبادل استاد و دانشجو و اعطای 250 بورس

8

یادداشت تفاهم همکاری در زمینه مبادلات زبان–93/6/19

دوشنبه

همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی با کمیته زبان و اصطلاحات